Devolució i revisió

Iddink proporciona als centres d’ocents que estiguin reutilitzant llibres o vulguin posar en marxa el seu propi projecte de reutilització, els sistemes i l’experiència necessàris per realitzar i controlar tots els processos, alliberant als equips dels centres i les associacions de famílies de les tasques de gestió, supervisió, manipulació, revisió, compres, cobraments, etc.


Devolució i revisió


Iddink proporciona als centres d’ocents que estiguin reutilitzant llibres o vulguin posar en marxa el seu propi projecte de reutilització, els sistemes i l’experiència necessàris per realitzar i controlar tots els processos, alliberant als equips dels centres i les associacions de famílies de les tasques de gestió, supervisió, manipulació, revisió, compres, cobraments, etc.

Quan i com es retornen els ecobooks?

Un cop finalitzat el curs, els alumnes han de retornar els seus ecoBooks de manera que puguin servir per a altres alumnes el proper curs.

Per poder fer la devolució, les famílies reben un correu electrònic, a final de curs, amb l’albarà de recollida, on es llisten els ecoBooks a retornar i on, a més, s’informa del dia, hora i lloc de recollida.

Aquest albarà de recollida també es pot descarregar des de l’àrea privada de l’alumne; uns dies abans de la recollida també s’informa a les famílies i els alumnes a través de SMS i amb uns pòsters informatius penjats al centre docent.

Quan i com es retornen els ecoBooks?

Un cop finalitzat el curs, els alumnes han de retornar els seus ecoBooks de manera que puguin servir per a altres alumnes el proper curs.

Per poder fer la devolució, les famílies reben un correu electrònic, a final de curs, amb l’albarà de recollida, on es llisten els ecoBooks a retornar i on, a més, s’informa del dia, hora i lloc de recollida.

Aquest albarà de recollida també es pot descarregar des de l’àrea privada de l’alumne; uns dies abans de la recollida també s’informa a les famílies i els alumnes a través de SMS i amb uns pòsters informatius penjats al centre docent.

Qui i on els revisa?

Els llibres es revisen per personal d’Iddink en el moment de la recollida, davant de la persona que retorna, seguint els criteris de qualitat dels ecoBooks. La recollida es realitza al centre docent el dia decidit per la direcció, l’AFA i Iddink. El centre haurà d’habilitar una sala gran on el personal d’Iddink pugui instal·lar i connectar els equips informàtics i procedir a la revisió, l’escaneig i la impressió de l’albarà (rebut) amb el resultat de la devolució per a les famílies.

Qui i on els revisa?

Els llibres es revisen per personal d’Iddink en el moment de la recollida, davant de la persona que retorna, seguint els criteris de qualitat dels ecoBooks. La recollida es realitza al centre docent el dia decidit per la direcció, l’AFA i Iddink. El centre haurà d’habilitar una sala gran on el personal d’Iddink pugui instal·lar i connectar els equips informàtics i procedir a la revisió, l’escaneig i la impressió de l’albarà (rebut) amb el resultat de la devolució per a les famílies.

Beneficis de treballar amb nosaltres

Beneficis de treballar amb nosaltres

Revisió de la llista de llibres

Revisió informàtica de la llista de llibres, perquè no hi hagin errors d’identificació de llibres o bé estiguin descatalogats.

Important estalvi econòmic

106,50 € d’estalvi mitjà per a les famílies en el curs escolar 2020/21. La nostra gestió permet un important estalvi econòmic, que oscil·la entre el 50% i el 60%, en funció de la qualitat de la devolució d’ecoBooks i d’altres paràmetres del servei.

Plataforma ``Tot alhora``

Una plataforma on les famílies poden comprar, per Internet o per telèfon, tots els materials (no únicament llibres ecoBooks) en un sol moment i lloc, amb total flexibilitat, perquè s’escullin nous o usats.

Libros per a tots

Disponibilitat de suficients llibres reutilitzables (ecoBooks) per a tots, fins i tot per a les diferents optatives o grups amb necessitats especials.

Gestió d'ajudes

Gestió de subvencions o ajudes d’ajuntaments o entitats per a famílies amb dificultats econòmiques.

Transport a domicili

Transport a domicili, sense afectar les instal·lacions del centre docent.

Atenció personalitzada

Atenció personalitzada per correu i telèfon durant tot l’any. Amb una mitjana de 36 persones treballant de juny a octubre.

Monitorizació

Seguiment, en temps real, dels serveis que presta Iddink a cada família i estudiant del centre.

Devolució dels llibres

Recollida dels llibres a final de curs, revisant-los davant de cada estudiant.

Devolució al setembre

Si es necessiten alguns ecoBooks durant l’estiu, el dia de la recollida s’ha de comunicar al personal d’Iddink (per mail o via web, si no es va al centre docent). Per poder fer el retorn al setembre, Iddink enviarà un altre albarà de recollida específic, on s’indicarà el procés de recollida d’aquests ecoBooks.

Devolució al setembre

Si es necessiten alguns ecoBooks durant l’estiu, el dia de la recollida s’ha de comunicar al personal d’Iddink (per mail o via web, si no es va al centre docent). Per poder fer el retorn al setembre, Iddink enviarà un altre albarà de recollida específic, on s’indicarà el procés de recollida d’aquests ecoBooks.

Retornar més tard del dia pactat?

Si no es retorna algun ecoBook el dia de la recollida al centre docent, Iddink ofereix a les famílies la possibilitat, fins al dia 20 de juliol, d’enviar-los o dur-los al magatzem d’Iddink situat a Pallejà. Si bé els ecoBooks retornats entre el 21 de juliol i el 15 de setembre tenen un cost addicional de 2,50 € per llibre.

Lògicament, si no es retorna un o diversos ecoBooks no hi haurà estalvi econòmic ni ecològic. A partir del 15 de setembre Iddink no permet la devolució de llibres provinents d’anys anteriors i procedirà a reclamar a les famílies l’import estalviat en la compra dels ecoBooks no retornats, ja que haurà de reemplaçar-los per uns de nous.

Retornar més tard del dia pactat?

Si no es retorna algun ecoBook el dia de la recollida al centre escolar, Iddink ofereix a les famílies la possibilitat, fins al dia 20 de juliol, de enviar-los o dur-los al magatzem d’Iddink situat a Pallejà. Si bé els ecoBooks retornats entre el 21 de juliol i el 15 de setembre tenen un cost addicional de 2,50 € per llibre.

Lògicament, si no es retorna un o diversos ecoBooks no hi haurà estalvi econòmic ni ecològic. A partir del 15 de setembre Iddink no permet la devolució de llibres provinents d’anys anteriors i procedirá a reclamar a les famílies l’import estalviat en la compra dels ecoBooks no retornats, ja que haurà reemplaçar-los per uns de nous.

Back to top