Enquesta de satisfacció

Iddink envia a totes les famílies que utilitzen els nostres serveis un mail per participar en una “Enquesta de satisfacció” sobre la qualitat de les diferents actuacions i el servei que Iddink ofereix.


Enquesta de satisfacció


Iddink envia a totes les famílies que utilitzen els nostres serveis un mail per participar en una “Enquesta de satisfacció” sobre la qualitat de les diferents actuacions i el servei que Iddink ofereix.

Tots tenim alguna cosa a dir

La majoria de tasques i procediments a Iddink es realitzen amb l’ajuda de sistemes informàtics; aquests proporcionen control, qualitat i estadístiques o mètriques que ens ajuden a conèixer amb molta precisió quina és la qualitat aconseguida i on es necessari millorar.

No obstant, aquestes estadístiques poden diferir de l’opinió o la percepció de la qualitat del servei que tinguin els estudiants o les seves famílies. Per aquest motiu, al mes d’octubre, se’ls envia un mail per participar en una “Enquesta de satisfacció” sobre la qualitat de les diferents actuacions que Iddink realitza.

Tots tenim alguna cosa a dir

La majoria de tasques i procediments a Iddink es realitzen amb l’ajuda de sistemes informàtics; aquests proporcionen control, qualitat i estadístiques o mètriques que ens ajuden a conèixer amb molta precisió quina és la qualitat aconseguida i on es necessari millorar.

No obstant, aquestes estadístiques poden diferir de l’opinió o la percepció de la qualitat del servei que tinguin els estudiants o les seves famílies. Per aquest motiu, al mes d’octubre, se’ls envia un mail per participar en una “Enquesta de satisfacció” sobre la qualitat de les diferents actuacions que Iddink realitza.

El qüestionari, de 16 preguntes, s’elabora amb procediments (com l’aleatorietat de l’ordre de respostes possibles) que garanteixen la fiabilitat de les dades obtingudes dels diferents aspectes de l’servei proporcionat per Iddink.

L’enquesta ha estat contestada al 2019 per 13.263 famílies i, per tant, té una altíssima fiabilitat estadística.

Després de preguntar sobre els diversos aspectes del servei, l’última pregunta del qüestionari Tornaries a utilitzar els serveis d’Iddink? permet conèixer la satisfacció real dels enquestats, proporcionant un índex de satisfacció (IS) els resultats al llarg dels anys són els que poden observar en el gràfic de barres.

0

Índex de satisfacció (sobre 10)

0

Famílies que han respós al curs 2019

0

Tornaríen a utilitzar els serveis d'Iddink

Alta fiabilitat estadística

El qüestionari, de 16 preguntes, s’elabora amb procediments (com l’aleatorietat de l’ordre de respostes possibles) que garanteixen la fiabilitat de les dades obtingudes dels diferents aspectes de l’servei proporcionat per Iddink.

L’enquesta ha estat contestada al 2019 per 13.263 famílies i, per tant, té una altíssima fiabilitat estadística.

Després de preguntar sobre els diversos aspectes del servei, a la darrera pregunta del qüestionari, “Tornaries a utilitzar els serveis d’Iddink”, si agrupem les respostes “sense cap dubte”, “segurament” i “pot-ser si, depèn de les condicions” podem inferir que un 95,7% de les famílies que han respós estarien satisfetes amb el servei proporcionat per Iddink.