Condicions d’ús

 • IDDINK SPAIN, S.L.U. (d’ara en endavant IDDINK), empresa constituïda sota les lleis d’Espanya amb CIF: B65090458 amb seu social a Av. De la Ribera 11, Polígon Industrial Pallejà, 08780 Pallejà (Barcelona), i inscrita en el Registre Mercantil de la província de Barcelona, en el volum 41247, Foli 0095, Full 378517, Inscripció 1, és titular del Portal Web www.iddink.cat (d’ara en endavant, el “Portal” o la “Pàgina Web”).

  L’accés al Portal es realitza d’una manera voluntària per part de l’Usuari. La navegació i l’accés al Portal implica acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d’us continguts del mateix. El simple accés no implica l’establiment de cap tipus de relació comercial entre IDDINK i Vostè.

 • El Portal ha estat dissenyat amb la finalitat d’informar sobre els productes i serveis oferts per IDDINK així com la gestió de les comandes que l’Usuari pogués realitzar conforme a les Condicions Generals de contractació establertes a l’efecte en aquest Portal i d’acord amb la Normativa del Projecte de Reutilització de llibres que pogués tenir el centre d’ensenyament dels alumnes.

 • L’Usuari es compromet a utilitzar aquesta Pàgina Web de conformitat amb allò establert a la legislació vigent així com en les presents Condicions d’Ús, obligant-se a abstenir-se d’utilitzar la mateixa amb finalitats o efectes il·lícits, contraris a allò establert en les presents Condicions, lesius dels drets o interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar la Pàgina Web o impedir la normal utilització de la mateixa per part de la resta d’Usuaris.

  L’accés a la Pàgina Web d’IDDINK no implica cap tipus de garantia respecte a la idoneïtat dels continguts inclosos en la mateixa per a fins particulars. En conseqüència, tant l’accés a la mencionada Pàgina Web com l’ús que pugui fer-se de la informació i continguts inclosos en la mateixa s’efectuen sona l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi.

  Tota la informació que faciliti l’Usuari haurà de ser veraç. A aquests efectes, l’Usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com conseqüència del compliment dels formularis necessaris per la realització de comandes, accés a continguts o àrees restringides del Portal. De la mateixa manera, serà responsabilitat de l’Usuari mantenir tota la informació facilitada a IDDINK permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment, a la situació real de l’Usuari. En tot cas, l’Usuari serà l’únic responsable de totes les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a IDDINK o a tercers per la informació que faciliti, o per qualsevol de les obligacions a les que queda sotmès per les presents Condicions d’Ús i les Condicions Generals de Contractació. Iddink Spain, S.L.U. – www.iddink.cat – info@iddink.cat 2 Els danys o perjudicis ocasionats per l’Usuari com a conseqüència del incompliment de qualsevol de les obligacions a les que queda sotmès per les presents Condicions d’ús, seran responsabilitat exclusiva de l’Usuari, responent plenament davant d’IDDINK.

 • Queda prohibida l’obtenció d’informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, gravacions, software i, en general, qualsevol classe de material accessible a través de la Pàgina Web (d’ara en endavant, els “ Continguts”) utilitzant per això mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat a aquest efecte en les pàgines web en què es troben els Continguts.

  L’Usuari s’obliga a utilitzar els Continguts de manera diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de (i) utilitzar els Continguts amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la moral i a les bones costums o a l’ordre públic; (ii) reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública (p2p, ftp, etc.), transformar o modificar els Continguts, a no sé que compti amb l’autorització per escrit d’IDDINK; (iii) suprimir, eludir o manipular el “copyright” i altres dades identificables dels drets d’IDDINK incorporades als Continguts, o de tercers autoritzats, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin contenir els Continguts; (iv) emprar els Continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través de la Pàgina Web per remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altre classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com (v) abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera la mencionada informació.

 • IDDINK no serà responsable ni de la disponibilitat tècnica ni dels continguts de les pàgines web a les que l’Usuari pogués accedir per mitjà d’un enllaç d’hipertext o “link” inclòs en aquest Portal. IDDINK no serà responsable dels danys causats a l’Usuari pe la consulta o ús dels continguts o serveis oferts per una pàgina web l’accés de la qual s’hagi produït per mitjà d’un enllaç inclòs en aquest Portal.

 • La totalitat del Contingut d’aquest Portal, ja siguin textos, imatges, so, fitxers, marques, logotips, combinacions de colors, o qualsevol altre element, la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa, i els programes d’ordinador necessaris pel seu funcionament, accés i utilització, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual, son titularitat d’IIDDINK o, en el seu cas, dels seus llicenciats, i per tant l’Usuari haurà de respectar-ho. Iddink Spain, S.L.U. – www.iddink.catinfo@iddink.cat.

  Es prohibeix la reproducció, excepte per us privat (sempre que sigui compatible amb les finalitats del Portal), la transformació, comunicació pública, distribució, posada a disposició del públic i, en general, qualsevol altre forma d’explotació, per qualsevol procediment de tot o part dels Continguts d’aquest Portal, així com del seu disseny i selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa, si no es té l’autorització prèvia per escrit d’IDDINK. L’accés al Portal no suposa en cap cas adquisició per part dels usuaris de drets de propietat sobre els Continguts que figuren en el mateix.

 • Sense perjudici d’allò previst en el/els formularis del Portal, quan l’Usuari faciliti les seves dades de caràcter personal està autoritzant expressament a IDDINK al tractament de les seves dades personals per les finalitats que en els mateixos s’indiquin. IDDINK incorporarà les dades facilitades per l’Usuari en un fitxer titularitat de la mateixa degudament comunicat a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

  Amb la finalitat de protegir millor els drets de l’Usuari, IDDINK ha establert una detallada Política de Privacitat pròpia.

  IDDINK es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los de manera confidencial i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.

 • IDDINK no serà en cap cas responsable de cap dany directe o indirecte, que pugui derivar-se de la falta de disponibilitat o accessibilitat al Portal o a aquells altres portals amb els que s’hagi establert un link; tampoc dels danys que es derivin de la interrupció en el funcionament del Portal o de errades informàtiques, averies telefòniques, desconnexions, retards o bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues en les línies telefòniques, en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics produïts en el transcurs del seu funcionament i que tinguin com a conseqüència una prestació deficient del Servei; la falta d’idoneïtat del Portal per les necessitats específiques dels Usuaris ni de cap dany que pugui ocasionar-se pel no compliment per part dels Usuaris del que s’ha establert en les presents Condicions d’Ús, o per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades alienes al control d’IDDINK; possibles interrupcions que poguessin accedir durant la navegació en el Portal, etc.

 • Aquestes Condicions d’Ús podran patir modificacions diverses amb la finalitat d’adequar-se a possibles canvis legislatius i/o tècnics i quan IDDINK ho consideri oportú. L’informarem sobre aquests canvis mitjançant la publicació de les noves Condicions d’ús modificades a www.iddink.cat

 • Els termes i condicions que regeixen aquest Portal, així com les relacions que poguessin derivar-se estan protegides i queden subjectes a la legislació Espanyola.

  Per a la resolució dels conflictes, les parts declaren la seva submissió als Jutjats i Tribunals que corresponguin legalment en cada cas.

  Si desitja realitzar preguntes o consultes sobre aquestes Condicions d’Ús o sobre temes plantejats en aquestes o en el Portal, comuniquis amb nosaltres a info@iddink.cat

Back to top